Studia i wakaty

Studia i wakaty

STUDIA PODOKTORANCKIE I MAGISTERSKIE

W ramach projektu Welcome 2008/1 pt: „Functional Analysis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity, and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production” przyznanego prof. dr hab. Stanisławowi Karpińskiemu ogłaszamy nabór na studia magisterskie i doktoranckie.

Projekt jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu „Welcome” przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński jest światowej renomy specjalistą w proponowanym zakresie badań i studiów. W ramach tego projektu współpracuje z Instytutem Maxa Plancka w Kolonii i z Uniwersytetami: w Gandawie, w Essex, w Helsinkach i w Kilonii.

Studia prowadzone będą w dziedzinie biologii w zakresie biotechnologii roślin  Kandydaci mają możliwość uzyskania stopni naukowych ze specjalnością w biotechnologii. Kandydaci muszą spełniać ustawowe wymagania dla tego typu studiów.

Zaakceptowani kandydaci na studia magisterskie mogą oczekiwać miesięcznego stypendium naukowego w wysokości 1000 PLN. Studia magisterskie trwają 1,5 roku. Rekrutacja odbędzie się według następującego schematu: do końca lutego 2011 r. dwóch (lub czterech)  magistrantów.

W ramach tego programu rekrutujemy również młodych doktorów na 3-letni staż podoktorski. Zaakceptowani kandydaci mogą spodziewać się czasowego (3-letniego) zatrudnieni na stanowisku adiunkta i dodatkowego stypendium naukowego wysokości 5000 PLN miesięcznie. Rekrutacja kolejnego adiunkta odbędzie się do połowy września 2010 r i będzie osobno ogłoszona w ramach otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w SGGW w Warszawie.

CV i kopie dyplomów (papierowe i elektroniczne) należy adresować do: Prof. dr hab. Stanisław Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; Stanislaw_Karpinski@sggw.pl.

Zapytania i dodatkowe informacje można uzyskać pod tel: 0225932172 lub 0225932293.